Ramy samoregulujące

Ostatnia modyfikacja: 20 września 2016

Zgodnie z naszym certyfikatem Tarczy Prywatności przestrzegamy zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE–USA przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym certyfikacie firma Google, w tym Google Inc. oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności. Firma Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe powierzane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu firmy Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje przekazywane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Tarcza Prywatności UE–USA i zapoznać się z certyfikatem firmy Google, odwiedź stronę programu Tarcza Prywatności.

Jeśli masz pytania na temat naszych procedur ochrony prywatności w odniesieniu do naszego certyfikatu Tarczy Prywatności, prosimy o kontakt. Google podlega Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest uprawniona do prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów prawa. Skargi można również składać do lokalnego organu zajmującego się ochroną danych. Nawiążemy współpracę z tym organem w celu rozwiązania problemu. W pewnych okolicznościach zasady określone w ramach programu Tarczy Prywatności uprawniają do wystąpienia o wiążący arbitraż w celu rozpatrzenia skarg, których nie udało się rozwiązać innymi metodami. Informacje na ten temat zawiera Załącznik I do zasad Tarczy Prywatności.

Ponadto przestrzegamy podanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zasad określonych w ramach programu US–Swiss Safe Harbor Framework dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych ze Szwajcarii. Google oświadcza, że przestrzega obowiązujących zasad ochrony prywatności „Safe Harbor” oraz zasad programu Tarcza Prywatności UE–USA dotyczących danych osobowych ze Szwajcarii. Więcej informacji na temat zasad „Safe Harbor” i certyfikatu Google można znaleźć na stronie dotyczącej zasad „Safe Harbor”.

Google przestrzega również branżowych norm z zakresu przejrzystości i doboru reklam internetowych.